Loading

ผู้สนับสนุน

รายนามผู้สนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2567

 

บริหารงานโดย 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนับสนุนหลัก 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)ผู้สนับสนุนองค์กร 
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)


ผู้สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


ผู้สนับสนุนโครงการ
กลุ่มบริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิซันไพรด์

 
ผู้ร่วมสนับสนุน
บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
 

สื่อผู้สนับสนุน
-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายนามผู้สนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566
ผู้สนับสนุนโครงการ
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
มูลนิธิชิน โสภณพนิช
บริติช เคานซิล ประเทศไทย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล
มูลนิธินโยบายสาธารณะไทย
วัน แบงค็อก
 
ผู้สนับสนุนการจัดทำนิทรรศการเสมือน
บริษัท อะราวด์มี จำกัด
 
ผู้ร่วมสนับสนุน
Phillips
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด
กลุ่มเซ็นทรัล
บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ครอบครัวสกุลเมตตา
ในหัวกรุ๊ป จำกัด
คุณสราวุฒิ อยู่วิทยา
 
ผู้ประมูลผลงานระดมทุน ปี 2566
กนก สุริยสัตย์                                       
ดร.ดิสพล จันสิริ                                    
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)             
นุสรา เดคเคอร์                                      
ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์                        
สาระ ล่ำซำ                                           
อตินุช ตันติวิท                       
เอกอนงค์ พรรณเชษฐ์                          
 
ศิลปินผู้สนับสนุนโครงการระดมทุน BACC Fundraising Gala 2023 “GENERATIONS” ปี 2566
Alex Face, LOLAY, กฤช งามสม, กวิตา วัฒนะชยังกูร, คมกฤษ เทพเทียน, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, จรัสพร ชุมศรี, ดาว วาสิกศิริ, เดชา วราชุน, ทวี รัชนีกร, นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์, นักรบ มูลมานัส, ปรีชา เถาทอง, ปัญญา วิจินธนสาร, ปานพรรณ ยอดมณี, มานิต ศรีวานิชภูมิ, วสันต์ สิทธิเขตต์, วาทิต ช่อทับทิม, วิชญ มุกดามณี, สุธี คุณาวิชยานนท์, อารยา ราษฎร์จําเริญสุข,
 
ศิลปินผู้สนับสนุนโครงการระดมทุน SNAP! Your Colorful Platter ปี 2565 - 2566
BlueBlurryMonday, May Wai, meanapas.c, Pannaphast, pnk.ff, toddyinthemood, UnderHatDaddy              
 
ศิลปินผู้สนับสนุนนิทรรศการระดมทุน Art Move ปี 2564
Alex Face, P7, กฤช งามสม, กวิตา วัฒนะชยังกูร, เกศ ชวนะลิขิกร, คณากร คชาชีวะ (โดย พงศ์ชิต เอครพานิช), คมกฤษ เทพเทียน, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, จรัสพร ชุมศรี, จักกาย ศิริบุตร, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, จุมพล อภิสุข, เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ, ชฤต ภู่ศิริ, ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, ดาว วาสิกศิริ, ตะวัน วัตุยา, ทวี รัชนีกร, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, ธีโอดอร์ เอส. แสงวาชิ (โดย สืบแสง แสงวชิระภิบาล), นรภัทร ศักดิ์อาธรทรัพย์, นักรบ มูลมานัส, นำทองอาร์ตสเปซ,  นิติ วัตุยา, บุญนํา สาสุด, ประเสริฐ ยอดแก้ว, ปรัชญา พิณทอง, ปานพรรณ ยอดมณี, ปิยทัต เหมทัต, มานิต ศรีวานิชภูมิ,  ไมเคิล เชาวนาศัย, ยุรี เกนสาคู, ลำพู กันเสนาะ, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์, วสันต์ สิทธิเขตต์ ร่วมกับ Tang Mun Kit, วิชญ มุกดามณี, วิศุทธิ์ พรนิมิตร, วุฒิกร คงคา, ศรชัย พงษ์ษา, สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, สมภพ บุตราช, สาครินทร์ เครืออ่อน, สุธี คุณาวิชยานนท์, อนุพงษ์ จันทร, อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล, อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล, อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, อัฐพร นิมมาลัยแก้ว, และ อินสนธิ์ วงศ์สาม (โดย อนันต์ชัย นิมมานเหมินท์)
 
ศิลปินผู้สนับสนุนนิทรรศการระดมทุน People to People ปี 2564
กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ, กฤษฎางค์  อินทะสอน, กามีละ อิละละ, คิงตุ๋น (ภาคินี รัตนะ), จริยา กิระนันทวัฒน์, จิรวรรณ ศรีดารณพ, ชนิดา สุวรรณเพ็ญ, ชมชล อนันตริยกุลม, ชาญพิชิต พงศ์ทองสําราญ (โบ้), ชุมพล คําวรรณะ, ณรงค์ยศ ทองอยู่, ณเรศ จึง, เดือนฉาย คอมันส์, ทรงฤทธิ์ เหมือยพรหม, ธนัชชา ไชยรินทร์, ธนัญญา เจตะสานนท์, นพนันท์  ทันนารี, นอเดียนา บีอิง, นูรุลฟิรดาวส์ ดิง, ปัญญา บัวสุดตา, ปิยนุช สมานพันธ์, ปุญญิศา ศิลปรัศมี, ผดุงพงษ์  สารุโณ, พรรณี เสรีสุทธิกุลชัย, พลอย นิกะดานนท์, พัชราภรณ์  ใบโพธิ์สุวรรณ, พายุ แฝงทรัพย์, ไพศาล สิงธรรม, ภัณฑิรา ไชยแก้ว, ภาราดา วิรัสวีร์, มงคล สุวรรณชาตรี, มณีรัตน์ ธรรมนารักษ์, ยิ่งวรรณ วงศ์รัตน์, ระพี ลีละสิริ, รัฐ พานิชเจริญผล, รัตนา สาลี, วรรณวิภา อรรถวิภัชน์, วรสันต์ สุภาพ, วรัญญู ช่างประดิษฐ์, วัชรี ศรินทุ, วิทยา ก๋าคำ, วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ, ศุภมาส ทวีโชติภัทร, ศุภวรรณ ด้วงสุวรรณ, สัจจพร วิไลจิตต์ สกุลสุพิชญ์, สันติ สีดาราช, สิตา อินใหญ่, สิรพงษ์ กิจวัตร, สุกัญญา สอนบุญ, สุจิตรา เดชสุวรรณาชัย, สุทธิพันธ์  สิทธิชัย, สุวิทย์ มาประจวบ (ราฮวม), อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์, อลิซ วิชช์โชติ, อัญชลี คล่องใช้ยา, อิ่มหทัย สุวัฒน์ศิลป์, โอภาส โชติพันธวานนท์
 
อาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ ปี 2566
กชพรรณ สุทธิวารี, กนกรัตน์ คูเปี่ยมรักษ์, กมลพร หว่อง, กัญจน์ โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์, กัณฑรินทร์ เหรียญทอง, กันต์สินี ราชตนะพันธุ์ , กุลธิดา เตยหอม, ขุนพล เจริญลาภนาชัย, คันฉัตร วรรธโนทัย, คัมภิรดา กัมปนานุรักษ์, จารุวรรณ สุทธิโส, จิรกมล วุ่นหนู, จิรัชยา เจียรรัตนพงศ์, ชนิตา โล่ห์อัจฉริยะกุล, ชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ, ชัญญา จุนทะสุต, ชัญนิษา สุขจันทร์, ฐิตาภรณ์ สอนน่วม, ณัฐวรา ฉัตรวัฒนาสกุล, ณิชารีย์ ช่วงไชยยะ, ดวิษา คล้ายมุข , ดารารัตน์ เสียงเย็น, ดาราวลี สมโภชน์, ทิพานัน, พัฒนสิงห์ , แทนคุณ มากมี, ธนพล แก้วจินดา, ธฤษวรรณ สุนทรสิทธิพงศ์, ธีรกานต์ ช่วยทิพย์, ธีรภัทร อรุณรัตน์, นันท์นภัส บุญฤทธิ์, ปนัสยา รัตนบรรณสกุล, ประดิพัทธ์ พรมโสภา, ปริญญาภรณ์ หาญละคร, พรพิมล แก้วนาบอน, พรรณธิชา กฤตยากรนุพงศ์ , พรรณพัชร ชลวิหารพันธ์, พัชรญาดา สงวนนาม, พิมพ์ดาว ธีระศิลป์, พิมพ์พิญาดา รัศมีทวีสุข, ภทรภร จันทร์กระจ่าง, ภูริวัจน์ รัตนวรรณศิลป์, มุกพิชชา เทพธิดา, วรพล บุญยงค์, วรภาส ปลื้มปิติกุล, วรรณพร คงวิทย์เศรณี, เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ, สราลี สมรรคจันทร, สายหมอก สินแท้, สิริภา สินธุมงคล, สิริวิมล สิงห์ปัญญา, สุชานัน นนทสูติ, สุทธิกาญจน์ สุทธิ, สุธาวัลย์ แมลงภู่, สุวัณถ์วิฌ์ภา สุขสมใจนึก, หยาดอรุณ ลักษมีเศรษฐ, อคิราภ์ ผลาหาญ, อรพรรณ คูเกษมรัตน์, อาทิตติกร ปานันตา
 
สื่อผู้สนับสนุน ปี 2564 - 2566
ONCE, The Cloud, Mirror Thailand, The Momentum, Sarakadee Lite, Room books
 

BACC Digital Archive Searching

ระบบสืบค้น และจัดเก็บเอกสารอิเลคโทรนิกของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร